شکلکیه شکلک . بدو بدو بیا ببین تا نبینی نمیشه

MEHRAD JOONI KAKOL ZARI MAMAN , BABA